1

Chọn Combo

2

Xác nhận

3

Thanh toán

  • Combo Môn
  •   Hướng dẫn Bạn tích ô tròn chọn combo của 1 môn. Tích chọn đủ 3 môn nếu chọn khối. Nhấn f5 để chọn lại.
Combo môn Toán mục tiêu 8, 9, 10 - cô Nguyễn Thị Lanh
1,350,000đ
Combo tăng tốc luyện đề khối A1 - Mục tiêu 8, 9, 10
900,000đ
Compo khối A1 mục tiêu 8, 9, 10 (gồm 9 khóa học)
3,500,000đ
Compo khối A1 mục tiêu 8, 9, 10 (gồm 9 khóa học)
3,500,000đ
Combo môn Vật lí mục tiêu 8, 9, 10 - thầy Lê Tiến Hà
1,350,000đ
Combo môn Tiếng Anh mục tiêu 8, 9, 10 - cô Trang Anh
1,350,000đ
Toán:

Combo môn Toán mục tiêu 8, 9, 10 - cô Nguyễn Thị Lanh
1,350,000đ
Combo tăng tốc luyện đề khối A1 - Mục tiêu 8, 9, 10
900,000đ
Compo khối A1 mục tiêu 8, 9, 10 (gồm 9 khóa học)
3,500,000đ
Compo khối A1 mục tiêu 8, 9, 10 (gồm 9 khóa học)
3,500,000đ
Vật lí:

Combo môn Vật lí mục tiêu 8, 9, 10 - thầy Lê Tiến Hà
1,350,000đ
Hóa học:

Toán:

Combo môn Toán mục tiêu 8, 9, 10 - cô Nguyễn Thị Lanh
1,350,000đ
Combo tăng tốc luyện đề khối A1 - Mục tiêu 8, 9, 10
900,000đ
Compo khối A1 mục tiêu 8, 9, 10 (gồm 9 khóa học)
3,500,000đ
Compo khối A1 mục tiêu 8, 9, 10 (gồm 9 khóa học)
3,500,000đ
Vật lí:

Combo môn Vật lí mục tiêu 8, 9, 10 - thầy Lê Tiến Hà
1,350,000đ
Tiếng Anh:

Combo môn Tiếng Anh mục tiêu 8, 9, 10 - cô Trang Anh
1,350,000đ